دیگچی

نام مشتری: خزرتارتن شمال
تاریخ عقد قرارداد: 1396/08/30
تاریخ پایان قرارداد: 1398/08/30
دیگچی