Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image
Some image

نمایشگاه عکس مجازی

گروه طرح و ایده نگارینه

عکاسی هنری است که با توجه به ذوق فردی که آن را عکاس می نامیم شکوفا می شود. در عصر حاضر، ثبت تصاویر بر روی کاغذ حساس به ثبت لحظات ناب بر روی گیرنده های تصویر تبدیل شده است. در این میان تفاوت عکس خوب و عکس بد در اصولی است که هنرمند عکاس برای خلق تصاویر هنری به کار می گیرد. هر چند وجود قریحه ذاتی در هنر می تواند منجر به خلق آثاری بدیع شود ولی بدون شک در عکاسی که علمی است آمیخته به هنر، می توان با آموزش صحیح تصاویری فوق العاده ثبت کرد.

دپارتمان عکاسی و فیلمبرداری نگارینه

“عکاسی پوشاک و اسباب بازی”
پروژه خانه کودک

“عکاسی جواهرات”
پروژه جواهری لیدوما

“عکاسی جواهرات”
پروژه انکشتری یا علی

“عکاسی ساعت”
پروژه مومنت گالری

“عکاسی طبیعت”
پروژه یورت