حسابداری تحت وب

نيازهای هر مجموعه ای برای كنترل و مديريت منابع زيرساختي، از جمله محصولات يا خدمات، مشتريان، تامين كنندگان، بازاريابان، پرسنل و ... روزبروز اهميت بيشتری پيدا كرده است تا جايي كه تمام مجموعه ها، از كوچک تا بزرگ، از فروشگاه تا سازمان، نياز به استفاده از سيستمهای مالي و مديريتي را به خوبي درک كرده اند.

حسابداری تحت وب

در دنيای امروز كه هر روز شكل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود ميآيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط ميباشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليتها پيچيدهتر ميشود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداری به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. 


نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيری در فرآيند تصميم گيری مديران، مقولهای اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار ميآيد. سيستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا " مديران هر سازمان" قرار مي دهد. 

به طور كلي اطلاعات حسابداری بايستي از ويژگيهای خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيری مورد استفاده قرار گيرد. ويژگيهای كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصههايي است كه بر ميزان بكار گيری اطلاعات به موقع (به هنگام) تأثير مي گذارد .


نيازهای هر مجموعه ای برای كنترل و مديريت منابع زيرساختي، از جمله محصولات يا خدمات، مشتريان، تامين كنندگان، بازاريابان، پرسنل و ... روزبروز اهميت بيشتری پيدا كرده است تا جايي كه تمام مجموعه ها، از كوچک تا بزرگ، از فروشگاه تا سازمان، نياز به استفاده از سيستمهای مالي و مديريتي را به خوبي درک كرده اند.


در راه اندازی كسب و كارهای نوين كه با توجه به پيشرفت روزافزون تكنولوژی و فراگير شدن ارتباطات مجازی در جوامع پيشرفته و در حال توسعه، استفاده از ابزارهای اينترنتي و نهادينه كردن زيرساخت الكترونيک در بحث ارائه حداكثری خدمات، برگ برنده ايست كه در دست مديران آينده نگر مي باشد. به همين دليل وجود زيرساخت مالي قدرتمندی كه بتواند يكپارچگي اطلاعات واقعي و مجازی را فراهم كند يک نياز و دغدغه برای مديران و صاحبان كسب و كار مي باشد.

گروه طرح و ايده نگارينه با بيش از بيست سال تجربه مفيد در زمينه توليد نرم افزار، و بررسي مشكلات فراوان در حوزه های زيرساختی و همچنين برای بهبود عملكرد ساختار تحت وب مشتريان خود، اقدام به توليد اولين نرم افزار جامع مالي نيمه سفارشي نموده است كه با اين روش علاوه بر كاهش هزينه های جاری برای توليد نرم افزارهای سفارشي مورد نياز مشتريان، تمامي خواسته های آنان را در زمينه های مختلف پوشش خواهد داد.

اين سامانه تمامي زيرساختهای لازم را برای عمليات مديريت مالي، اتوماسيون اداری و مديريت مشتريان را پوشش داده و بصورت كامل توسعه داده شده است و تنها كافيست تا نيازهای اختصاصي مشتريان به اين سيستم اضافه گردد. اين نيازها از نوع محصول و تنوع فاكتور فروش گرفته تا گزارشات اختصاصي و مديريتي را پوشش خواهد داد.

آماده كردن زيرساختهای اصلي موجب مي شود تا بار هزينه ای مشتريان كاهش يافته و با كمترين هزينه، نرم افزاری تقريبا اختصاصی و منطبق بر كسب و كار خود را در اختيار داشته باشند.