باشگاه مشتریان

باشگاه مشتريان در اثر گردآوردن مشتريان يک مجموعه كنار هم و ثبت اطلاعات آن ها بوجود مي آيد. اطلاعات آنها كه در يک بانک اطلاعات ثبت شده و مي توان برای آن ها برنامه ريزی اطلاعاتي مدون انجام داد. بستری برای رفع نيازهای مشتريان ، توجه ويژه به آنها و مديريت صحيح ارتباط با مشتريان. ابزار نسبتا جديدی كه توسط برخي از شركت های تجاری استفاده مي شود، مشتريان فعلي و آينده نگر را با انگيزه های ويژه ای برای پيوستن به اين باشگاه تشويق مي كنند.

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتريان به عنوان يک واحد برقرار كننده ارتباط با افراد يا سازمان ها تعريف مي گردد تا از اين طريق تعاملات منظم و مستقيمی بمنظور هم افزايي بيشتر بين سازمان و گروه های مختلف مشتريان آن ايجاد شود. هدف اصلي باشگاه مشتريان، فعال كردن مشتريان و افزايش وفاداری آنها به وسيله ايجاد يک رابطه عميق و تجاری عاطفي با آنهاست. به عبارت ديگر باشگاه مشتريان، از جمله ابزارهای جامع استراتژيكي است كه موسسات مختلف مي تواند برای حفظ مشتريان خود از آن استفاده نمايد.

امروزه به باشگاه مشتريان به عنوان يک زيربنای مناسب برای افزايش فراواني تعاملات بين موسسه و مشتری از طريق ايجاد فرصت هايي برای ارتباط با مشتريان و دريافت بازخور از اين ارتباط نگريسته مي شود. همچنين هدف ديگر باشگاه های مشتريان، افزايش دانش سازمان درباره مشتريان خود در جهت ارائه محصولات و سرويس های متناسب تر است زيرا كه از زماني كه مشتری در باشگاه ثبت نام مي كند، به دنبال هر تماسي كه با او برقرار مي شود، سازمان اطلاعات مفصلي در مورد علايق و ساختار تقاضای او دريافت مي نمايد.

معمولا پس از ايجاد و گرد هم آمدن مشتريان در كنار هم، باشگاه پيش برنده اهداف برنامه وفاداری خواهد بود. به اين مفهوم كه اعضاء ارزشهای افزوده ای كسب مي كنند كه ساير مشتريان از آنها بي بهره اند. البته مي توان باشگاه مشتريان ايجاد كرد و برنامه وفاداری نداشت. اين امر باعث تنزل يک باشگاه مشتريان در حد عضويت ساده مي شود و با اينكه برنامه وفاداری داشت ولي باشگاه مشتريان را ايجادنكرد ولي هميشه اين دو مقوله مي توانند در كنارهم موفق تر باشند . عملكردی كه مرتبط . با بخش مديريت ارتباط با مشتری شناخته مي شود.

شايد مهم ترين هدف باشگاه مشتريان ايجاد ارتباط دو سويه با مشتری و ايجاد منافع مشترک و تكرار خريد مشتری به همراه رضايت او از مجموعه تجاری است، پر واضح است كه راضي بودن مشتريان مي تواند آينده را ترسيم كرده و از ديدگاه اعضاء بهره ببرد و فروش خود را نيز بيشتر نمايد اين كار باعث ايجاد رضايت مشتری، منافع بيشتر برای مشتری و هم چنين فروش بيشتر برای مجموعه تجاری و از ديگر اهداف مهم ايجاد باشگاه مشتريان در مجموعه ها، مقوله داده كاوی امكان فراهم شده در يک باشگاه مشتريان مي توان از پردازش اطلاعات فروش و اطلاعات مشتريان در كنارهم بهره برد.

به طور مثال از رنج سني ، تحصيلاتي، منطقه سكونت ، جنسيت و .... خريداران مطلع گشت و براساس آن داده های باارزشي از بخش فروش / خدمات به دست آورد . مثلا متوجه شد يک كالای خاص برای چه گروهي از مشتريان و با چه اطلاعات دموگرافيكي مناسبتر است. يا اينكه در چه ساعاتي از روز چه اقشاری برای خريد از مجموعه های تجاری اقدام مي كنند و يا اينكه پراكندگي مشتريان براساس معيارهای مختلف فروش به چه ميزان است . حتي در موارد پيشرفته تر مي توان با استفاده از نظر سنجي از ساير خصوصيات نظير علايق و سلايق مشتريان اطلاع يافت و با كمک آن به ارائه خدمات /كالاهای پر فروش تر روی آورد.