ایده پردازی

ایده باید دارای ویژگی های چون خلاق بودن، بدیع بودن و مبتنی بر حل مساله باشد.

ایده پردازی

ایده را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری که بر پایه علم،آگاهی ، مبانی فلسفی و پیش فرض های عرفی باشد تعبیر می کنند.  

در نگاه کلی به خلاقیت ها و تراوش های ذهنی انسان ایده گفته می شود. 

ایده پردازان گروه طرح و ایده نگارینه همراه با تفکر انتقادی و تفکر خلاق و با در نظر گرفتن همه عوامل محیطی و شیوه های منطقی نتایج قابل لمس ارائه می دهند. گروه طراحی و ایده نگارینه به کمک ایده پردازان خود سعی می کنند اطلاعات لازم در مورد وضعیت آن حوزه جمع آوری نماید سپس آن ها  را به گونه ای جدید و نوآورانه تحلیل نمایند به طوری که قبلا کمتر به این صورت تحلیل شده باشد و نتایج را به گونه ای کارا و موثر ارائه نماید تا ایده های این گروه راهگشای کسب و کار شما باشد.