شرکت سرمایه گذاری مفید

نام مشتری: خزرتارتن شمال
تاریخ قرارداد: 1393
 شرکت سرمایه گذاری مفید